65 Lượt xem -

Ảnh đẹp không lời – Cảm ơn bạn cho dịch vụ của bạn. 26-Nov-13

Từ khóa hỗ trợ tìm kiếm Ảnh đẹp:

Cảm ơn bạn cho dịch vụ của bạn.

Nguyên Gốc đễ học tiếng anh

This 8 month old baby was born deaf, watch the moment as his cochlear implant is activated and he hears sound for the first time, and his mother's voice. This is priceless…

Ảnh đẹp không lời – Cảm ơn bạn cho dịch vụ của bạn. 26-Nov-13 January 14, 2014